close
placeholder

Integritetspolicy

Integritetspolicy för kunder Nellemann Machinery AB

Vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar och vill att du ska känna dig trygg med att vi skyddar de personuppgifter vi har om dig. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen samt annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver dina rättigheter och hur du kan tillvarata dem.

1. Hantering av personuppgifter

 

1.1 Personuppgiftsansvarig

 Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer för vilka ändamål som uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Personuppgiftsansvarig måste se till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.

Den juridiska enhet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Nellemann Machinery AB
Org. nr.: 556222-2827

Idrottsvägen 3

596 34 Skänninge

Telefon: 013-25 36 00

E-post: [email protected] eller [email protected]

 

1.2 LAGLIG GRUND FÖR VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Behandling av personuppgifter är t.ex. insamling, registrering, organisation, strukturering, lagring, anpassning eller modifiering, återställning, användning, överföring och borttagning. Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för att ingå, administrera och utföra avtal.

För att behandla personuppgifter måste vi stödja oss på en laglig grund i enlighet med dataskyddsförordningen samt dataskyddslagen. De mest relevanta lagliga grunderna för oss är:

 

Grunder   Rättslig grund för behandling
Att behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden mot dig enligt avtalet och

Verkstadsbesök

 

Dataskyddsförordning Artikel 6 punkt 1 b.
Att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk t.ex. bokföringslagen Dataskyddsförordning Artikel 6 punkt 1 c.
Att identifiera dig som kund, för att kommunicera med dig och för att ge dig relevant information.

 

 

 

Dataskyddsförordning enligt intresseavvägning artikel 6 punkt 1 f.
Marknadsföring Samtycke enligt Dataskyddsförordning artikel 6 punkt 1 a och i vissa fall intresseavvägning artikel 6 punkt 1 f.
Skydda våra intressen som leverantör av maskinerna

 

Dataskyddsförordning enligt intresseavvägning artikel 6 punkt 1 f.

1.3 VILKA PERSONUPPGIFTER INHÄMTAR VI?

De personuppgifter som samlas in kan bland annat inbegripa;

 • Namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 • Personnummer
 • Org. nummer
 • Företagsinformation
 • Jobbtitel
 • Ekonomiska uppgifter
 • Uppgifter från offentliga institutioner och register
 • Uppgifter om maskinen
 • Uppgifter om försäkring av maskinen
 • IP-adress om du ger samtycke

1.4 HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Vi inhämtar uppgifter från dig när du interagerar med oss via våra kommunikationskanaler (t.ex. våra hemsidor, telefon, mejl). Ibland samlar vi in ​​data från andra, t.ex. offentliga eller privata institutioner t.ex.  Transportstyrelsen og kreditbolag.

Vi använder så kallade cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Behandlingen sker med stöd av det samtycke som du lämnar när du besöker vår hemsida. För mer information, se vår cookiepolicy

1.5 ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att kunna leverera våra maskiner och tillhörande tjänster behöver vi dock dela dina personuppgifter med andra, detta sker endast i den grad det tillåts enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter kommer att kunna lämnas ut till tredje part när så krävs för att fullgöra vårt avtal med dig t.ex. försäkringsbolag, producent och finansieringsbolag.

När myndigheter stödjer lagen för att hämta information om dig eller i fall där vi själva har rätt eller skyldighet att lämna information, avslöjar vi din personliga information utan ditt samtycke.

I händelse av tvist eller annan prövning kan vi lämna ut dina personuppgifter till domstolar.

Vi delar personuppgifter med leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi ställer alltid höga krav på leverantörerna i personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att leverantören vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa ett lämpligt skydd för personuppgifterna. Leverantören får inte behandla personuppgifterna för egna ändamål utan tillhandahåller den aktuella tjänsten för vår räkning.

1.6 Överföring av dina uppgifter utanför EES

Dina personuppgifter lagras inom den Europeiska unionen (EU) och europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). På grund av globaliseringen och den tekniska utvecklingen kan vi i begränsad omfattning komma att överföra eller tillåta åtkomst av uppgifter utanför EU/EES.

Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder från ett land utanför EU/EES, till exempel beträffande molntjänstleverantörer med verksamhet i USA. All sådan överföring sker med tillämpning av dataskyddsförordningen bestämmelser och med vårt säkerställande av din integritet.

 

1.7 HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt bokförings- eller redovisningslagen.

Efter att avtalet med oss har upphört behöver vi spara personuppgifter så länge som vi har skyldigheter under avtalet och så länge som du har möjlighet att framställa krav under avtalet.

1.10 DINA RÄTTIGHETER

Nedan beskriver vi dina rättigheter, när de gäller och när du kan nyttja dem.

Rätt till tillgång

Vi ska informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse

När du anser att de personuppgifter vi har om dig inte stämmer eller är ofullständiga, så har du rätt att begära att dessa rättas eller uppdateras.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om:

 • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för, behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar de eller behandlingen av personuppgifterna inte utförs i enlighet med gällande lag.
 • Observera att vi i flesta fall grundar vår behandling av personuppgifter på avtal och då kan vi inte radera sådan information som vi har om dig som vi behöver för att fullgöra eller bevisa vårt avtal. Det gäller även sådan information vi måste bevara enligt lag.

Rätt till begränsning

Du har också rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad om:

 • du anser att de personuppgifterna vi behandlar om dig inte är korrekta under tiden vi undersöker om informationen är korrekt,
 • personuppgifterna inte längre krävs för det ändamål de samlades in för, men du har behov av dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk,
 • behandlingen av personuppgifterna är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att en begränsning av användningen sker
 • du har invänt mot den behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av intresseavvägning, då kan du begära att vår behandling begränsas under tiden vi undersöker om vi har rätt att fortsätta med vår behandling.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot sådana behandlingar av dina personuppgifter som vi utför med berättigat intresse som laglig grund. Vi har rätt att fortsätta vår behandling av dina personuppgifter, trots din invändning, om vi kan visa att det finns tvingade berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse av att behandlingen inte sker.

Du har en ovillkorlig rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter vid direkt marknadsföring.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycke. Att samtycket återkallas kommer inte att påverka giltigheten av behandlingen som bygger på samtycket innan det återkallades.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter som du har gett till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet skiljer sig från rätten till tillgång på det sätt att du bara har rätt till de personuppgifter som du själv har gett oss och som behandlas enligt vissa lagenliga behandlingsunderlag, t.ex. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig.

Så här kan du utöva dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter kan du skicka ett e-postmeddelande till [email protected]

2. COOKIES

 2.1 VAD ÄR EN COOKIE?

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil med information som sparas i din enhet när du besöker en webbplats och hjälper till att förbättra din användarupplevelse. Vi använder cookies bland annat för att du ska få rätt information och för att vi ska kunna se besöksstatistik.

För att ge oss möjlighet att placera cookies på din enhet krävs ett samtycke från dig. Det enklaste sättet att samtycka är genom att trycka på “Godkänn” i den så kallade cookierutan på vår webbplats. Samtycket kan behöva inhämtas på nytt när vi gör ändringar på vår webbplats, därför kan cookierutan dyka upp med jämna mellanrum. För mer information, se vår cookiepolicy (LINK TIL COOKIEPOLITIK).

2.2 ÅTERKALLA SAMTYCKE TILL ATT COOKIES

För att återkalla samtycke till att cookies lagras på din enhet är det enklaste sättet att själv radera cookies i din webbläsare. Du har också möjlighet att ändra dina sekretessinställningar hos de tjänsteleverantörer som du använder. Nästa gång du besöker vår webbplats stänger du av de cookies du inte vill att vi ska få placera på din enhet. Vill du helt surfa utan cookies finns en sådan funktion i din webbläsare.

3. KLAGOMÅL

Om du har klagomål på vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta vårt dataskyddsombud som kommer att undersöka ärendet, [email protected] Du har också möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

4. ÄNDRINGAR I INFORMATIONEN OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi går regelbundet igenom den här informationen och ändrar för att spegla förändringar i vår verksamhet och i lagstiftningen. Uppdateringar kommer att publiceras på våra webbsidor.